z3260743626277_e9d79159a6aa017fdfeb47ce21c06fd6

ThS. Nguyễn Ngọc Nam

Giảng viên Phân tích dữ liệu

Thầy THS Nguyễn Ngọc Nam đảm nhận khoá Phân tích dữ liệu